គ្រោះ​ធម្មជាតិ​នៅប្រទេស(ស្រី​លង្កា)បាន ប្រល័យជីវិត​មនុស្ស​ជាង​កន្លះ​....​

ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ