សាលាសង្កាត់​ចំនួន៤ និង​ប៉ុស្តិ៍នគរបាលចំនួន១ ក្នុង​ក្រុង​ស្ទឹងសែន ត្រូវបាន​បើក​ការដ្ឋាន​សាងសង់​ក្នុង​ថ្ងៃ​តែមួយ

ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ