ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ២៩ ខែមិថុនា ២០១៧
  • ក្រោមមេនុយ

លោកតាដំរីអាយុកាល១០០ឆ្នាំ នៅស្រុកជុំគីរីបានលាចាកលោកនេះហើយ..គាត់ស្លាប់នៅថ្ងៃទី៧ មករា ២០១៧

5 months ago     4.62ពាន់     អ៊ុងនី