ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ២៩ ខែមិថុនា ២០១៧
  • ក្រោមមេនុយ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយស្ដីពីការលើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឫសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ...

5 months ago     115     ហ៊ុន

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយស្ដីពីការលើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឫសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យរវាងឪពុក-ម្ដាយបង្កើតនិងកូនបង្កើត រវាងប្ដីនិងប្រពន្ធ និង រវាងយាយ-តាបង្កើតនិងចៅបង្កើត

សូមអាននូវសេចក្តីប្រកាសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមនេះ