សន្តិសុខ

ដើម្បីសម្រេចបាននូវសមិទ្ធិផលនានា ដូចជាឧបដ្ឋានសាលា នៅក្នុងវត្តគីរីមាន ហៅវត្តបឹងជ្រោងនេះបាន លុះត្រាតែយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមរក្សាការពារស្ថេរភាពនយោបាយ និងសន្តិភាពដូចដែលយើងកំពុងមានសព្វថ្ងៃ ឲ្យគង់វង្សតទៅមុខទៀត

1 2 3 57